achtergrond

DISCLAIMER - PRIVACYVERKLARING

Doel van de privacyverklaring

 

“BOYSPROJECT - BNMP” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en toe te passen.

Daarom gaat “BOYSPROJECT – BNMP” zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Wetgeving

 

“BOYSPROJECT - BNMP” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-uw persoonsgegevens, zoals daar zijn zonder limitering van deze opsomming: naam, nickname, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, lichamelijke en/of psychische kenmerken, raciale of etnische gegevens, genderidentiteit, problematieken, opleiding, beroep, beeldopname, social media, IP-adres, enz. verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 

-verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Met verwerking wordt bedoeld het verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren en vernietigen van gegevens.

 

-de verwerking van uw persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk of stilzwijgend aan ons werden toevertrouwd door onze eigen medewerkers laten uitvoeren.

 

-vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

-passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

-geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

-op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

 

-op onze websites onderstaande disclaimer hanteren:

 

1. Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

2. De inhoud van deze website (alle aanwezige content) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch wordt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde aanvaard. Ook wordt geen garantie gegeven in zake het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

 

3. BOYSPORJECT - BNMP is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan zijn een inbreuk op de intellectuele rechten.

 

5. Toestemming tot het gebruik (alle mogelijke handelingen) van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan Boysproject - BNMP te worden verzocht.

 

6. BOYSPROJECT – BNMP biedt geen enkele garantie betreffende de veiligheid van de website. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 

7. BOYSPROJECT – BNMP gebruikt cookies om de bezoekersaantallen en het bezoekersgedrag op de website activiteit via google analytics te raadplegen. Je kan cookies uitschakelen op je browser. In dit geval zal de website niet volledig werken.

 

8. Feedback op de website kan je via het contactformulier doorgeven.

 

9. Houd er rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.

 

-volgende gedragsregels op onze chat hanteren:

 

1. Algemeen

 

Om te chatten moet je aangelogd zijn. Door je aan te loggen verklaar je je akkoord met deze gedragsregels.

 

BOYSPROJECT – BNMP onderhoudt op haar website een chatroom met als doelgroep mannelijke en transgender sekswerkers. De chatroom worden geleid door beheerders en medewerkers binnen sociale organisaties voor sekswerkers.

 

BOYSPROJECT - BNMP is niet aansprakelijk voor de meningsuitingen van de gebruikers. Elke meningsuiting blijft voor rekening van de gebruiker.

 

De oprechtheid achter een aangemelde gast moet blijken uit de posts die er uit voortvloeien. Dit houdt bvb. in dat het als oudere persoon niet toegelaten is om je voor te doen als jongere, dat het als vrouw niet toegelaten is je voor te doen als man (tenzij transgender), ..., kortom: dat het niet toegelaten is om bewust een fictief chatpersonage te creëren.

 

Links naar externe sites die in strijd zijn met de spelregels mogen niet gelegd worden.

 

Plaatsen van of verwijzen naar gewelddadige of seksueel expliciete afbeeldingen, in welke vorm dan ook, is niet toegelaten.

 

Aanmoedigen, verdedigen of weergeven van (kinder)porno, obsceniteiten, vulgariteiten, haat, onverdraagzaamheid, racisme, zinloos geweld of pedofilie wordt niet getolereerd.

 

Inhoud die beschermd wordt door auteursrechten, of waarop privacy- of publiciteitsbescherming of enige andere wet van toepassing is mag niet gepubliceerd worden tenzij je de rechthebbende bent of alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen.

 

2. Heb respect voor andere chatters en medewerkers

 

Ruzie maken, uitschelden, beledigen, vernederen, belachelijk maken, lasteren, bedreigen, discrimineren en/of racistische opmerkingen maken worden niet getolereerd.

Je zet anderen niet aan tot negatieve daden: oproepen tot zelfdoding, zelfverwonding, anorexia,... dit wordt niet toegelaten.

 

3. Anonimiteit

 

Het is niet toegestaan om telefoonnummers of andere persoonlijke informatie van jezelf of van je klanten zichtbaar te maken. Berichten waarin personen of instanties al te herkenbaar worden gemaakt, houden we tegen.

 

Houd er, wat uw eigen anonimiteit betreft, rekening mee dat IP-adressen via onze systemen te achterhalen zijn.

 

4. Gebruikersnamen

 

Beledigende, provocerende en aanstootgevende gebruikersnamen worden niet toegestaan. Je gebruikersnaam moet leesbaar en aanspreekbaar zijn en mag de afkortingen van chatfuncties niet bevatten.

 

5. Taalgebruik tijdens de chat

 

Zet geen volledige woorden in hoofdletters, dit wordt op het internet aanzien als schreeuwen en wordt niet getolereerd. Ook overdreven gebruik van uitroeptekens, vraagtekens, smileys, kleuren of andere opmaakmogelijkheden zijn uit den boze. Ze bemoeilijken het lezen.

 

Niet flooden: dit is het herhaaldelijk intikken van dezelfde of niets betekenende woorden of zinnen.

 

Niet spammen: dit is het herhaaldelijk sturen van privé-berichten naar andere gebruikers.

 

Berichten waarin schunnige taal wordt gebruikt kunnen niet.

 

6. Antwoorden tijdens de chat

 

Geef altijd argumenten wanneer je jouw mening verkondigt.

 

Respecteer de mening van een ander.

 

7. Reclame

 

De chatroom is geen openbare marktplaats. Het zoeken of doorgeven van klanten wordt niet getolereerd.

 

8. Sancties

 

Heb je een klacht, aarzel dan niet om ons op de hoogte te brengen en neem contact met ons op. Voor je veiligheid raden we je aan om geen persoonlijke gegevens uit te wisselen.

 

Bij overtreding van deze spelregels kan BOYSPROJECT - BNMP onder andere de volgende sancties apart of in combinatie opleggen: waarschuwing, bewerking/verplaatsing/verwijdering van een bericht of een deel daarvan, verplaatsing/sluiting/verwijdering van een onderwerp, tijdelijke of permanente beëindiging van de aanmelding, verwittiging van (overheids)instanties.

 

BOYSPROJECT - BNMP behoudt zich het recht om niet in discussie te treden over maatregelen of sancties volgend op een overtreding van deze voorwaarden.

 

“BOYSPROJECT - BNMP” houdt persoonsgegevens bij van

 

haar bezoekers, medewerkers en alle andere personen en (potentiële) organisaties die bij de werking van BOYSPROJECT - BNMP (kunnen) betrokken zijn. Hieronder vallen ook sponsors/donateurs en leveranciers.

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen

 

- ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

-voor het versturen van uitnodigingen en ter kennisgeving van het aanbod van BOYSPROJECT - BNMP via mail,post, sms, social media,… waaronder aankondigingen voor aktiviteiten en doktersconsultatie;

 

-het opmaken van statistieken;

 

-het bekomen van werkingsmiddelen door de overheid;

 

-het opvolgen van financiële transacties met gasten;

 

-het samenstellen van individuele dossiers;

 

-in het kader van vorming en onderzoek;

 

-kwaliteitsverbetering van de hulpverlening.

 

- op gsm’s, smartphones, servers, laptops en andere mediadragers waarover BOYSPROJECT – BNMP beschikt.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden (beroepsgeheim)

 

Alle medewerkers van BOYSPROJECT – BNMP zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

In het Decreet Algemeen Welzijnswerk worden als medewerkers beschouwd, alle personen die in contact komen met cliënten; vaste medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, vormingsmedewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie,…

 

-gezamenlijk beroepsgeheim: binnen eenzelfde hulpverleningsteam wordt relevantie informatie gedeeld.

 

-gedeeld beroepsgeheim: de gegevens die wij hebben, kunnen wij, mits uw toestemming, met andere partijen delen, aan hen overdragen en/of laten verwerken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Dit gebeurt enkel indien die partijen ook gebonden zijn door het beroepsgeheim.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

  -het verzorgen van de internet omgeving;

 

  -het verzorgen van IT-infrastructuur;

 

  -het verzorgen en verspreiden van uitnodigingen;

 

  -het behandelen van individuele dossiers.

 

Uitzonderlijke situaties die “BOYSPROJECT - BNMP” ontheffen van het beroepsgeheim:

 

-getuigenis in rechte: enkel bij onderzoeks- of vonnisgerecht of voor een Parlementaire Onderzoekscommissie;

 

-eigen verdediging: als wij zelf een straf- of tuchtrechtelijke vervolging ondergaan, hebben we het recht in onze verdediging te spreken;

 

-noodtoestand: omwille van een zeker actueel of ernstig gevaar voor een hoger te beschermen belang, nl. levensgevaar of gevaar voor de aantasting van de integriteit;

 

-wettelijk meldrecht bij kwetsbare personen (458bis Sw);

 

-wettelijk meldrecht bij georganiseerd overleg (458ter Sw);

 

-wettelijk meldrecht in integrale jeugdhulp (art. 75/1 Decreet Integrale Jeugdhulp);

 

-schuldig verzuim: in sommige gevallen kunnen we alleen maar hulp bieden door de hulp van derden in te roepen.

 

Bewaartermijn

 

“BOYSPROJECT - BNMP” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In principe worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

-alle personen die namens “BOYSPROJECT - BNMP” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 

-wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 

-wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 

-wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

-wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

-onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

-recht om de door u gegeven toestemming in te trekken;

 

-recht om bezwaar ter maken en/of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

-recht op inzage en kopie;

 

-recht op correctie en aanpassing van de gegevens;

 

-recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, behalve wanneer deze nog nodig zijn voor bijvoorbeeld uitvoering van contracten;

 

-recht om de door u verstrekte gegevens in uw opdracht aan een andere partij te laten overdragen.

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Ingeval van datalek

 

zal het verlies van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aangegeven worden bij de privacycommissie.

 

Klachten

 

Folders en affiches liggen samen en duidelijk zichtbaar op een neutrale plaats in onze vestigingen.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

 

Als u een klacht schriftelijk wil indienen vragen we u om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Hierbij kunnen medewerkers u helpen. Op dit formulier vult u in: naam, adres, telefoonnummer, gegevens van je eventuele vertrouwenspersoon, het onderwerp van je klacht, beschrijving van je klacht, de naam van de organisatie of persoon waarop je klacht betrekking heeft, wat er reeds gebeurd is om tot een oplossing te komen en welke oplossing je verwacht.

 

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

 

“BOYSPROJECT - BNMP” kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Heb je nog vragen

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

“BOYSPROJECT - BNMP” Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen boysproject@cawantwerpen.be .