achtergrond

PRIVACYVERKLARING

VAN BOYSPROJECT
APPELMANSSTRAAT 12 B1 2018 ANTWERPEN
vertegenwoordigd door Lennie Van Proeyen.

 

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING


BOYSPROJECT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en toe te passen.
Daarom gaat BOYSPROJECT zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

WETGEVING


BOYSPROJECT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de principes voor de verwerking van je persoonsgegevens (Art. 5 van de GDPR). De verwerking van je persoonsgegevens zijn:

 1. rechtmatig, eerlijke en transparant.

 2. alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden;

 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de verwerking;

 4. accuraat en up-to-date;

 5. bewaard zodat identificatie enkel voor verwerking mogelijk is;

 6. beveiligd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

BOYSPROJECT HOUDT PERSOONSGEGEVENS BIJ VAN


haar bezoekers, medewerkers en alle andere personen en (potentiële) organisaties die bij de werking van BOYSPROJECT (kunnen) betrokken zijn. Hieronder vallen ook sponsors/donateurs en leveranciers.

 

UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD, VERWERKT EN OPGESLAGEN


En steunt op minstens één van deze rechtsgronden:

 1. je hebt toestemming gegeven;

 2. er is een overeenkomst opgemaakt;

 3. er is een wettelijke plicht;

 4. de gegevens zijn van vitaal belang van jezelf of andere  persoon

 5. het gaat om een algemeen belang

 6. het gaat om een gerechtvaardigd belang

dit ten behoeve van de volgende doeleinden:

op gsm’s, smartphones, servers, laptops en andere mediadragers waarover BOYSPROJECT beschikt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN (BEROEPSGEHEIM)


Alle medewerkers van BOYSPROJECT zijn gebonden door het beroepsgeheim.

In het Decreet Algemeen Welzijnswerk worden als medewerkers beschouwd: alle personen die in contact komen met cliënten; vaste medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, vormingsmedewerkers, logistieke krachten, beleidsmedewerkers, directie,…

 

BEWAARTERMIJN


BOYSPROJECT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In principe worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS


Om uw rechten uit te oefenen dien je aan de verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te richten. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN


Folders en affiches liggen samen en duidelijk zichtbaar op een neutrale plaats in onze vestigingen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen.

Als u een klacht schriftelijk wil indienen vragen we u om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Hierbij kunnen medewerkers u helpen. Op dit formulier vult u in: naam, adres, telefoonnummer, gegevens van je eventuele vertrouwenspersoon, het onderwerp van je klacht, beschrijving van je klacht, de naam van de organisatie of persoon waarop je klacht betrekking heeft, wat er reeds gebeurd is om tot een oplossing te komen en welke oplossing je verwacht.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT


BOYSPROJECT kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

HEB JE NOG VRAGEN?


Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
BOYSPROJECT Appelmansstraat 12 B1 2018 Antwerpen boysproject@cawantwerpen.be.