achtergrond

PROFESSIONEEL - METHODIEKEN - INDIVIDUELE HULPVERLENING - LEVENSDOMEINEN

ADMINISTRATIE

Administratie is voor sommige gasten niet weggelegd. Wij helpen hen bij hun administratieve problemen. Dat kan gaan om contracten, aanslagbiljetten, verduidelijkingen, brief schrijven,…

 

EMOTIONEEL WELZIJN

Sommige gasten hebben moeilijkheden bij het uiten van hun gevoelens. Wij trachten hen daarbij te helpen zodat ze inzicht krijgen in hun gevoelens.

 

FINANCIEEL

Sekswerk is vaak maar één van de manieren waarmee gasten zich van een inkomen voorzien. De overlevingssituatie waarin ze zich kunnen bevinden, noopt hen om ook op andere manieren aan geld te komen. De wereld waarin het sekswerk zich afspeelt sluit tevens aan bij andere leefwerelden, waarin andere waarden en normen heersen: drugs en criminaliteit. Dit betekent echter niet dat iemand die sekswerk doet sowieso ook andere feiten pleegt.
Wij trachten hen bij hun financiële situatie te helpen door contacten met het OCMW, deurwaarders, advocaten,… en hen te helpen bij budgetplanning of –begeleiding. De budgetplanner en eerste hulp bij schulden zijn hierbij handige instrumenten.
Slechts in uitzonderlijke en dringende gevallen, mits zekerheid van correcte besteding, worden kleine sommen aan gasten gegeven.


FYSIEKE GEZONDHEID

HYGIENE

Gezien de gasten lijfelijk contact met hun klanten hebben is lichamelijke hygiëne een must. Wij wijzen de gasten op het belang hiervan. Verzorgde handen, haren, tanden,…
Wij brengen hen in contact met het zorgcentrum.

 

SOA’s en HIV

Wij merken dat hulpvragen komen wanneer er reeds een ziektebeeld verschenen is. Daarom geven wij regelmatig voorlichting en bieden gratis dokters-consultaties aan. Tegelijkertijd stellen wij voor een hepatitis-A en –B-inenting te doen.
Wij bieden ook een speekseltest aan. Door zo’n test kan geconstateerd worden of er antistoffen tegen HIV aanwezig zijn.
Zo nodig wordt verwezen naar Ghapro of naar het helpcenter van het Tropisch Instituut.
Of partners risico lopen kunnen we testen op www.vasterelatie.nl.

 

TBC

Het feit dat gasten met verscheidene mensen in contact komen, heeft ook tot gevolg dat zij groot risico lopen om TBC op te doen. Wij verwijzen hen door voor een TBC-test bij het VRGT.

 

VOEDING

Een aantal organisaties in Antwerpen bieden (gratis) voeding of voedselpakketten aan. Binnen CAW Antwerpen kunnen zij terecht bij De Steenhouwer. Toegangskaarten voor de sociale kruidenier kunnen wij via het PSC aanvragen.

 

MEDICATIE

Wij beschikken over een aantal basis-medicamenten: hoofdpijn, keelpijn, tandpijn, maagpijn,…

 

GEESTELIJKE GEZONDHEID EN SEKSUELE GEAARDHEID

Sommige gasten worstelen met hun seksuele geaardheid of hun seksuele identiteit.
Soms wordt prostitutie gebruikt  om die seksualteit te ontdekken.
Op homoseksualiteit en transseksualiteit ligt een groot taboe. Wij staan open om hierover met de gasten te praten en hen hierbij te begeleiden.

 

HUISVESTING

DAKLOOSHEID

Sommige gasten zijn dakloos of willen op hun eigen benen staan. Wij bieden hun hulp bij het zoeken naar een woonst of een slaapplaats.

 

HUISRAAD EN KLEDING

Een aantal van onze gasten hebben onvoldoende meubelen, huisraad, kleding,... voor henzelf of voor het gezin waarin ze wonen.
Zuiver materiele hulpverlening bieden we enkel aan als die aan een individuele hulpverlening gekoppeld is. Wij zorgen dan voor begeleiding naar De Loods te Broechem en de C-dienst te Borgerhout waar de gasten meubelen, kleding,... (al dan niet gratis) kunnen bekomen.
Wij hebben een kleine voorraad kleding ter beschikking van de gasten.

 

JURIDISCH

Sommige gasten zijn betrokken bij criminele activiteiten. Vooral diefstal is aan de orde.
Als ze door de politie worden opgepakt worden ze dikwijls anders behandeld dan de modale burgers en hebben ze weinig verweer. In de meeste gevallen worden ze gewoon terug vrijgelaten.
Als ze dan toch voor de rechter moeten verschijnen geeft de uitspraak niet altijd het gewenste resultaat. Het gaat dikwijls om tijdelijke plaatsingen in instellingen. Als de plaatsing ten einde komt is er verder weinig opvang en begeleiding. Daardoor vallen gasten terug op hun eigen leefwereld en belanden dikwijls terug in de criminaliteit. Daarmee is de cirkel rond.
Wij helpen de gasten bij juridische aangelegenheden door contacten met de jeugdrechtbank, advocaten, instellingen,…

 
MIDDELENGEBRUIK

In het prostitutiemilieu is het gebruik van drugs niet vreemd. Niet enkel sekswerk om drugs te kunnen betalen maar ook omdat drugs veeleer deel uitmaakt van hun leefwereld. Een leefwereld die het hen misschien vergemakkelijkt sekswerk te verrichten en die anderzijds een uitlaatklep vormt. Het verdiende geld wordt vaak in het uitgangsmilieu, waar drugs een onderdeel van vormen, uitgegeven.
Wij lichten de gasten in over de karakteristieken van de drugs en de gevaren van het gebruik ervan.

 

MINDERJARIGHEID

Wij hechten bijzondere aandacht aan minderjarigen. Zij staan er vaak alleen voor en hebben eigen problematieken.
Wij zoeken voor elke minderjarige naar een mogelijke toegangspoort om tot een verbetering van zijn situatie te komen. Jeugdclubs of verenigingen kunnen hier soelaas brengen.

 

ONDERWIJS EN VORMING

Wij stimuleren de gasten om Nederlands te praten. Dit bevordert de sociale contacten en geeft ook een positieve meerwaarde bij sollicitaties.
Transgenders gaan niet naar taalcursussen die door de overheid georganiseerd worden.
Regelmatig geven wij op een speelse manier vorming rond onderwerpen die met sekswerk te maken hebben.
Gasten kunnen beroep doen op persoonlijke studiebegeleiding.

 

RELATIONELE OMGEVING

Veel sekswerkers staan er alleen voor en hebben weinig of geen sociale contacten.
Wij bieden hen de mogelijkheid om over hun situatie te praten en trachten hen met andere organisaties in contact te brengen.

 

SEKSWERK

Gasten die sekswerk doen, doen dit om verscheidene redenen. Voor sommigen is het een bewuste keuze; ze beschouwen sekswerk als een beroep. Zolang ze jong zijn, is het een gemakkelijke manier om geld te verdienen, later zien ze wel.

Anderen doen het dan weer uit noodzaak om te kunnen overleven en weer anderen doen het voor meer luxe. We merken dat het hier dan meestal om sporadisch sekswerk gaat.

De verleiding van geld doet gasten hun grenzen verleggen waardoor ze risico's nemen.

De druk van andere sekswerkers en de wensen van hun klanten brengen de gasten ertoe om minder aandacht te besteden aan de gevolgen van onveilige seks.

Wij trachten hen op de gevaren van sekswerk te wijzen en hen tips te geven.

Wij veroordelen hun sekswerk niet maar we trachten alternatieven aan te bieden.

 

TEWERKSTELLING

Werk biedt mogelijkheden om de maatschappelijke ladder te beklimmen. Nochtans is de verleiding groot om te gaan stempelen of beroep te doen op een leefloon.
Wij stimuleren de gasten om werk te zoeken en helpen hen bij hun zoektocht of bij het opstellen van hun C.V..

 

VERBLIJFSSTATUTEN

Sommige gasten hebben geen wettig of een onzeker verblijfsstatuut en vragen informatie over verblijfspapieren, reclassering, hulp bij vrijwillige terugkeer naar het thuisland...
Mensen die illegaal in ons land verblijven, hebben maar een beperkt aantal rechten. Vaak kunnen zij gewoon niet terecht in bepaalde centra, diensten geestelijke gezondheidszorg, OCMW en dergelijke.
Wij informeren hen en brengen hen in contact met organisaties die hen kunnen ondersteunen.

 

VRIJE TIJD

Sommige gasten weten niet wat te doen met hun vrije tijd en hangen dan rond op straat of in de cafés en zijn te weinig op de hoogte van het vrijetijdsaanbod binnen de stad. Ze hebben nood aan bezigheden en sociale contacten.
Wij lichten hen in over de mogelijkheden die er zijn en brengen hen in contact met sociale, sport- en culturele verenigingen/clubs.
Soms organiseren wij zelf activiteiten.