achtergrond

PROFESSIONEEL - METHODIEKEN - INDIVIDUELE HULPVERLENING - VERLOOP

Met individuele hulpverlening bedoelen we het op stap gaan met de gasten rond een (multi)problematiek waarbij de accenten liggen op een aantal levensdomeinen. Individuele hulpverlening aan minderjarigen vraagt andere accenten dan bij meerderjarigen. Bij minderjarigen werken we meer sturend, bij meerderjarigen motiverend.

 

Tijdens individuele contacten gaan we, aan de hand van een gestructureerd aantal vragen, dieper in op deze problematiek en trachten we tot een duidelijke vraagafbakening te komen.

-over wie gaat het
-welke zijn de bestaande netwerken rond de gast (deze netwerken bevinden zich zowel op micro (in de directe omgeving) als op meso niveau (netwerk van andere organisaties, OCMW,...))
-welke zijn de netwerken die we voor de gast kunnen inschakelen
-wat is zijn achtergrond, welke plaats heeft die in BOYSPROJECT, ...
-welk is het levensdomein

Vaak duurt het een lange tijd vooraleer gasten zicht krijgen op hun eigen vraag, hun situatie, de eventuele knelpunten en op de mogelijke hulpverlening die geboden wordt.

Daarom volgen wij het ritme van de gast en wordt hij bij alle stappen betrokken.
Omwille van onze veiligheid worden individuele contacten gehouden als er minstens twee medewerkers aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan houden we de contacten op een openbare plaats.

 

In veel gevallen kiest de gast zelf een medewerker waarmee hij in contact wilt treden, waar hij zich het beste bij voelt en waar hij vertrouwen in heeft. Veel gasten hebben immers nood aan een vertrouwensfiguur die hen helpt bij hun vragen en noden, die hun culturele bepalingen (huisvesting, school, werk, administratie,...) doet begrijpen en naleven, die hen psychologische ondersteuning biedt, die hen begeleidt naar diensten en organisaties, een vertrouwensfiguur waar ze terecht kunnen. Sommige gasten eisen daardoor veel energie van ons wat zeer belastend kan werken.
Door de hechte band met de gasten en hun nood aan een steunfiguur komen we vaak in een positie "vriend-ouder-hulpverlener" wat een bedreiging voor objectiviteit kan zijn.
Afhankelijk van de situatie start een andere medewerker de individuele hulpverlening of neemt die over.

 

Tijdens het proces van hulpverlening dragen de gasten zelf ook hun verantwoordelijkheid en moeten ze zelf actief participeren. De gast moet ook leren hoe zelf zijn probleem aan te pakken en op te lossen.
Daarom stellen wij voldoende grenzen. Grenzen zijn individueel en bieden veiligheid voor alle partijen. Ze bieden een referentiekader waarbinnen gewerkt en waarbinnen het verloop van de hulpverlening geëvalueerd en eventueeel beëindigd kan worden.
Soms wordt het traject wel eens onderbroken omwille van verhuis, repatriëring, verblijf in de gevangenis of jeugdinstelling, geen nood meer aan ons aanbod...
Het is daarom niet altijd even gemakkelijk om een gast door gans zijn proces heen te helpen.

Als een gast al lange tijd niet meer langs gekomen is, trachten wij terug contact te krijgen.

 

Na individuele contacten nemen we voldoende rustpauzes om even afstand te nemen (niet al te snel oplossingen voor te stellen) en om een stappenplan op te stellen:

-mogelijkheden uitzoeken; soms is het ook voldoende enkel (relevante) informatie te geven, dit kan o.a. theoretisch het schetsen van de mogelijkheden zijn.
-het uitzoeken van het bestaand netwerk of alternatieven.
-welke hulpverlening: doorverwijzing of intern?
-overleg met collega’s
-huisbezoek, bezoek in de instelling,…
-bespreking van de verdere evolutie
-bemiddelende en/of adviserende rol na verwijzen (info omtrent andere organisaties aan de gast geven en hem uitnodigen ernaar toe te gaan) of toeleiden (met de gast meegaan) behouden
-zo nodig opmaak van een dossier, mits de toelating van de gast


In sommige gevallen leggen we een manueel dossier aan. Daarbij houden we ons aan de voorschriften van CAW Antwerpen.
Omwille van de privacy van de gasten spreken wij in contacten met organisaties over CAW Antwerpen en niet over Boysproject. Zo vermijden wij de link naar sekswerk.

 

SCHEMA

 

VOORPROGRAMMA         VERTROUWEN BEKOMEN

                                                                                                 INFO VERZAMELEN

                                                                                               →

                                                                                                 VERDUIDELIJKING HULPVRAAG

                                         BEWUSTMAKINGSPROCES

                                                                                                         

                                                                                             TEAMOVERLEG

 

                                                                                                         

 

                                                                                               BEGELEIDING

                                                                                                                           

 

DUIDELIJKHEID          KENNIS HEBBEN VAN NETWERKEN                             INTERN TEAM

                                                                 -UITZOEKEN BESTAAND NETWERK EN
                                                                  ALTERNATIEVEN
                                                                 -UITBOUWEN VAN NETWERKEN
                                                                 -DOORVERWIJZEN EN TOELEIDEN
                                                                 -BEMIDDELEN EN ADVISEREN
                                                                 -OPVOLGING

                                                                 -BEGRENZING

                                                                          

                      EXTERNE        PERSOONLIJKE       ORGANISATORISCHE      EIGEN
                      FACTOREN     EVOLUTIE                                                       GRENZEN

 

AANBOD SEKSWERKERS