achtergrond

NETWERK - RESEAU - NETZWERK - NETWORK - RED

BOYSPROJECT wil geenszins de bestaande hulpverlening vervangen, maar eerder aanvullen door op specifieke noden en vragen van de doelgroep zelf een aanbod, dat vaak dient als eerste opstap naar de reguliere hulpverlening, te creëren.

Het is van essentieel belang voldoende en goede contacten met andere organisaties uit te bouwen om snel, binnen de hulpverlening, een netwerk rond een gast te kunnen opzetten en de gast ondersteuning te kunnen bieden.

 

Heel wat hulpverleningsorganisaties of diensten zijn te vinden op www.desocialekaart.be.

 

Astrov: Antwerps Straathoekwerk Overleg / consultation de sensibilisation à Anvers / Beratung Reichweite Antwerpen / Antwerp Outreach Consultation

 

BNMP, Belgian Network Male Prostitution: organisaties in België werkzaam met mannelijke en transgender sekswerkers / organisations en Belgique, travaillant avec travailleurs du sexe masculin ou trangenres / Organisationen in Belgien die arbeiten mit Jungs und Transgender in der Prostitution / organisations in Belgium working with male and transgender sexworkers. 

www.alias-bru.be www.espacep.be www.icar-wallonie.be www.boysproject.be www.info4escorts.be

(Boysproject is lid van ALIAS V.Z.W.) 


CAW’s: hulp bij al je welzijnsvragen / aide pour toutes vos questions de bien-être / Hilfe bei allen Ihrer Gesundheitsfragen / help with all your welfare questions
(Boysproject is een deelwerking van CAW ANTWERPEN) 


Correlation Network, a European network of Social Inclusion and Health: een netwerk van organisaties werkzaam met kwetsbare groepen binnen Europa met als doel de sociale inclusive van de kwetsbare groepen te bevorderen / un réseau d'organisations qui travaillent avec des groupes vulnérables en Europe dans le but de promouvoir le social inclusive des groupes vulnérables / ein Netzwerk das arbeitet mit benachteiligten Gruppen in Europa mit dem Ziel der Förderung der sozialen inclusive gefährdeter Gruppen zu erhalten / a network of organizations working with vulnerable groups in Europe with the aim to promote social inclusive of the vulnerable groups
(Boysproject is lid van CORRELATION NETWORK) 

 

Ghapro: Gezondheidshuis Antwerpse Prostitutie en www.infosexwork.be / Maison de santé et assistance aux prostituées à Anvers et www.infosexwork.be / Haus der Gesundheid Prostitution in Antwerpen und  www.infosexwork.be / Health Care and Support to Prostitutes and www.infosexwork.be

 

Helpcenter ITG: laagdrempelige raadplegingen rond seksuele gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen en mensen die een verhoogd risico hebben om HIV of SOA’s op te lopen / des consultations de santé sexuelle à la portée de tous pour des groupes fragils et des personnes courant un risque élevé d’attraper le VIH ou les autres MST / ansprechbar Konsultationen über sexuelle Gesundheit Dienstleistungen für gefährdete Gruppen und Menschen, die ein erhöhtes Risiko, an HIV oder Geschlechtskrankheiten zu gehen haben / low-threshold consultations around sexual health care for vulnerable populations and people who have an increased risk for HIV or STD's

 

Het Roze Huis: socioculturele huis voor de holebi-gemeenschap / maison socio-culturel pour la communauté LGBT / sozio-kulturelle Heimat für die LGBT-Gemeinschaft / socio-cultural centre for the LGBT community
(Boysproject is lid van HET ROZE HUIS) 

 

OCMW STAD ANTWERPEN: openbaar centrum maatschappelijk welzijn / centre public d'aide sociale / ÖSHZ / public centre for social welfare

 

OHUP: online hulp uitwisselings platform / plateforme d'échange aide en ligne / Online-Hilfe Austauschplattform / online help exchange platform

 

SENSOA: Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en www.mannenseks.be www.zanzu.be/ Centre Flamande d'expertise pour la santé sexuelle et www.mannenseks.be www.zanzu.be / Flämische Kompetenz Zentrum für sexuelle Gesundheit und www.mannenseks.be www.zanzu.be / Flemish expertise Centre for sexual health and www.mannenseks.be www.zanzu.be

Themabijeenkomsten Vlaams-Nederlands netwerk M$M: organisaties uit Vlaanderen en Nederland die werken met jongens en mannen in de prostitutie / organisations de Flandre et des Pays-bas qui travaillent avec les garçons et les hommes dans la prostitution / Organisationen in Flandern und den Niederlanden, die mit Jungen und Männer in der Prostitution arbeiten / organizations from Flanders and the Netherlands who work with boys and men in prostitution